Customer Center : 02-803-3022
COMPANY
회사소개
BUSINESS
사업영역
PRODUCT
제품소개
TECHNOLOGY
기술자료
REPERENCE
자료실
  • Home
  • >
  • Product
  • >
  • Keensert
Keensert
Keensert 특징
Keensert 는 체결을 강화하기 위한 인서트 제품이며 제품 외부면, 내부면에 나사선이 있어 어떤 인서트 제품보다 가장 안정적이고 강력한 체결성을 보장한다. 또한, Keensert 는 강한 체결력을 요구하는곳에 사용되며, 어떤 재질에 상관없이 탁월한 체결 기능을 가지고 있다.
KNCM Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear engagement mm² Length Tap Drill
class 5H class 4H
KNCM2X0,4
M2X0,4 M4X0,7 16,5 3 3,4
3,4

KNCML2X0,4 10,3
KNCM2,5X0,45
M2,5X0,45 M4,5X0,75 26,5 3,8 3,9

KNCML2,5X0,45 15,9 3,9
KNCM3X0,5
M3X0,5 M5X0,8 33,1 4,25 4,4

KNCML3X0,5 21,4 4,4
KNCM4X0,7
M4X0,7 M6X0,75 58,4 5,25 5,5

KNCML4X0,7 42,9 5,5
KNM Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear engagement mm² Length Tap Drill
class 5H class 4H
KNM5X0,8
M5X0,8 M8X1,25 104,9 8 6,9

KNML5X0,8 83,1 6,9
KNM6X1,0
M6X1,0 M10X1,25 177,7 10 8,8

KNML6X1,0 152,7 8,8
KNM8X1,25
M8X1,25 M12X1,25 266,7 12 10,8

KNML8X1,25 242,7 10,8
KNM10X1,5
M10X1,5 M14X1,5 341,6 14 12,8

KNML10X1,5 316,4 12,8
KNM12X1,75
M12X1,75 M16X1,5 470,2 16 14,75

KNML12X1,75 441,4 14,75
KNHM Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear engagement mm² Length Tap Drill
class 5H class 4H
KNHM4X0,7
M4X0,7 M8X1,25 104,9 8 6,9

KNHML4X0,7 83,1 6,9
KNHM5X0,8
M5X0,8 M10X1,25 177,1 10 8,8

KNHML5X0,8 152,7 8,8
KNHM6X1,0
M6X1,0 M12X1,25 266,7 12 10,8

KNHML6X1,0 242,5 10,8
KNHM8X1,25
M8X1,25 M14X1,5 341,6 14 12,8

KNHML8X1,25 316,4 12,8
KNHM10X1,5
M10X1,5 M16X1,5 470,2 16 14,75

KNHML10X1,5 441,4 14,75
KNCA Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear engagement mm² Length Tap Drill
inch(mm) inch
KNCA0256J
2-56” UNCJ-3B 8-32” UNC-3A 0,0157 (10,1) 0,12 (3,05) 0,134

KNCAL0256J
0.134
KNCA0440J
4-40” UNCJ-3B 10-32” UNF-2A 0,0302 (19,5) 0,17 (4,32) 0,161

KNCAL0440J 0,0302 (19,5) 0,161
KNC0632J
6-32” UNCJ-3B 12-28” UNF-2A 0,0329 (21,2) 0,17 (4,32) 0,187

KNCL0632J 0,0329 (21,2) 0,187
KNCA0832J
8-32” UNCJ-3B 1/4-28” UNF-2A 0,0669 (43,2) 0,22 (5,59) 0,228

KNCAL0832J 0,0669 (43,2) 0,228
KNJ Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear   engagement mm² Length Tap Drill
class 3B class 2A mod inch(mm) inch
KN1032J
10-32 5/16-18 0,1517 (97,9) 0,31 (7,87) 0,272

KNL1032J 0,0945 (60,9) 0,272
KN1024J
10-24 5/16-18 0,1517 (97,9) 0,31 (7,87) 0,272

KNL1024J 0,0945 (61,0) 0,272
KN428J
1/4-28 3/8-16 0,2371 (153,0) 0,37 (9,40) 0.332

KNL428J 0,1726 (111,4) 0,332
KN420J
1/4-20 3/8-16 0,2371 (153,0) 0,37 (9,40) 0,332

KNL420J 0,1726 (111,4) 0,332
KN524J
5/16-24 7/16-14 0,3049 (196,7) 0,43 (10,9) 0,397

KNL524J 0,2321 (149,7) 0,397
KNHJ Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear   engagement mm² Length Tap Drill
class 3B class 2A mod inch(mm) inch
KNH1032J
10-32 3/8-16 0,1901 (122,7) 0,31 (7,87) 0,332

KNHL1032J 0,1156 (74,6) 0,332
KNH1024J
10-24 3/8-16 0,1901 (122,7) 0,31 (7,87) 0,332

KNHL1024J 0,1156 (74,6) 0,332
KN4H28J
1/4-28 7/16-14 0,2842 (183,4) 0,37 (9,40) 0,397

KNHL428J 0,1970 (127,1) 0,397
KNH420J
1/4-20 7/16-14 0,2842 (183,4) 0,37 (9,40) 0,397

KNHL420J 0,1970 (127,1) 0,397
KNH524J
5/16-24 1/2-13 0,3588 (231,5) 0,43 (10,9) 0,453

KNHL524J 0,2608 (168,3) 0,453
KNHXHJ Series
Part-no. Dimensions
Standard type “S“ Locking type “L“ Thread A Ø A Thread B Ø B Shear engagement mm² Length Tap Drill
class 3B class 2A mod inch(mm) inch
KNHXH1032J
10-32 7/16-14 0,2299 (148,3) 0,31 (7,87) 0,397

KNHXHL1032J 0,1403 (90,5) 0,397
KNHXH1024J
10-24 7/16-14 0,2299 (148,3) 0,31 (7,87) 0,397

KNHXHL1024J 0,1403 (90,5) 0,397
KN4HXH28J
1/4-28 1/2-13 0,2997 (193,4) 0,37 (9,40) 0,453

KNHXHL428J 0,2005 (129,4) 0,453
KNHXH420J
1/4-20 1/2-13 0,2997 (193,4) 0,37 (9,40) 0,453

KNHXHL420J 0,2005 (129,4) 0,453
KNHXH524J
5/16-24 9/16-12 0,4163 (268,6) 0,43 (10,9) 0,516

KNHXHL524J 0,3029 (195,4) 0,516
회사명 : 제이엠테크 | 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 118 314호(호계동, 안양2차 SK V1 center) | TEL. 02-803-3022 | FAX. 02-803-4022 | E-mail. jmt@jmtech.kr
홈페이지 : www.jmtech.kr COPYRIGHT ©JMTECH CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.